Monday, June 1, 2020

Tần suất các dị tật tim bẩm sinh thường gặp ở người lớn

1. Thông liên nhĩ (45%)

2. Thông liên thất (25%)
3. Hẹp van động mạch phổi (15%)
4. Còn ống động mạch (5%)
5. Hẹp van động mạch chủ (3%)
6. Tứ chứng Fallot (2%)
7. Các dị tật khác (5%)