Monday, June 1, 2020

Chỉ định kháng sinh dự phòng viêm nội tâm mạc nhiễm trùng trong bệnh tim bẩm sinh ở người lớn

1. Bệnh tim bẩm sinh tím chưa sửa chữa

2. Sáu tháng đầu sau khi đặt dụng cụ sửa tim bẩm sinh
3. Tim bẩm sinh đã sửa nhưng còn tồn lưu