Sunday, December 15, 2019

Thang điểm WELLS trong thuyên tắc phổi

Thang điểm WELLS được sử dụng để đánh gia nguy cơ thuyên tắc phổi

Bảng 1 - Thang điểm Wells
Bảng 2 - Nguy cơ thuyên tắc phổi tính theo thang điểm Wells
Theo Nghiên cứu của Christopher, thang điểm Wells thành 2 nhóm nguy cơ: Từ 5 điểm trở lên là có nguy cơ PE và được làm luôn CTA. 
Từ 4 điểm trở xuống là ít nguy cơ PE và được xét nghiệm D dimer. Nếu dimer âm tính thì loại trừ PE (Tỷ lệ bỏ sót PE sau 3 tháng theo dõi là 0,5%). Nếu dimer dương tính, bệnh nhân được làm CTA. 20,4% trong số tất cả các bệnh nhân làm CTA được chẩn đoán PE.